فایل معلم

فروشگاه جامع فرهنگیان انواع درس پژوهی اقدام پژوهی کنش پژوهی گزارش تخصصی کلیه مقاطع

دانلود مقالات دانشجويي فايل معلم فروشگاه فايل معلم دانلود گزارش تخصصي  مديران مدارس دانلود اقدام پژوهي معلمان كنش  پژوهي معلمان و مديران

اطلاعیه فروشگاه

در فروشگاه فایل معلم جدیدترین و ارزانترین فایل های شما معلمان عزیز قرار داده شده با کیفیت ترین و ارزانترین فایل ها فقط در فروشگاه فایل معلم موجود هست درصورت بروز مشکل به ايميل Darspajouhi95@yahoo.com نامه بزنید یا هم از بالا گزیه پیگیری خرید را کلیک کنید با تشکر فروشگاه فایل معلم

دانلود كنش پژوهي تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )

دانلود كنش پژوهي تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )

 

 

 

 

 

 

 

دانلود كنش پژوهي تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )  

فرمت فایل (word) و قابل ویرایش 

تعداد صفحات 82 صفحه

قيمت 2500 تومان

قسمتی از مجموعه

مقدمه

بنابر نظرات ، متخصصان تعليم وتربيت دورة ابتدايي يکی ازمهمترين سطح آموزشی است که درحقيقت ارکان وبنيان آموزشهای کلاسيک برآن استواراست . گفته شده است که سوادارتباط مستقيمی بافرهنگ داردوفرهنگ خودبه دوطبقه خاص وعام ويافرهنگ شخصی واجتماعی تقسيم می شود.

آنچه به نظرمی رسد فرهنگ غيرازسواداست امابايد توجه داشت که جهان بينی وبينش انسان به وسيله آن شکل ونشأت می گيرد هيچ کس رانمی توان بدون فرهنگ دانست . زيراروانشناسان ، جامعه شناسان وزيست شناسان براين عقيده اندکه حتی جانوران هم برای خودفرهنگی دارند که درمراحل پايين قراردارند .

بايد توجه داشت که تحصيلات درمدرسه که خود يک محيط اجتماعی است فرهنگ شخص راارتقاء می دهد وطبعا" وقتی آحادملت دارای فرهنگ وبينش بالاتری باشندمنحنی فرهنگ اجتماعی قوس صعودی رامی پيمايد .وقتی می گوييم مدرسه مکانی است که بابرنامه مشخص وزمان تعين ومعلم تعيطن شده درتعليم وتربيت وآموزش تحصيل نقش اساسی دارد واين بدان معناست که درآن تغييررفتاريايادگيری ايجادمی شود ، بنابراين بايداذعان نمودکه خودجامعه سبب آموزش می شودومدرسه نيزيک محيط اجتماعی است ووقتی که تغييررفتاردراوليای محصلين انجام شدوباسوادشدند،دارای فرهنگ وبينشی خواهندشدکه نسبت به سرنوشت فرزندان خودبي تفاوت نباشندوهمکاری وهمياری بااولياء مدرسه ومعلمين راسرلوحه کارشان قرارمی دهند وازاين ارتباط يکی ازراههای مهم پيشرفت تحصيلی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ( سيف ، 1365 )

پيشرفت تحصيلی دريک واحدآموزشی موجب می گردد تاحس رقابت درسايردانش آموزان برانگيخته شودمسايلی ازاين قبيل درمجموعه باعث می گردد تاجوحاکم برمحيط آموزشی دارای روند پياباشدودروضعيت زمينه های لازم برای رشد روحيه کنجکاوی ودقت دربين دانش آموزان فراهم می گرددکه درصورت هماهنگی سايرمسائل بااين وضعيت ، آينده نويدبخش ودرخشانی برای دانش آموزان متصوراست ( پورشافعی  ، 1370 )

دربعداجتماعی مسئله پيشرفت تحصيلی می تواندموجبات نشاط محيط خانوادگی وابراز رضايت آنان را ازنهادآموزشی جامعه فراهم سازد واطمينان بيشترآنان رابه دست اندرکاران امرآموزشی جامعه بيشترکنداين امرنيز به نوبه خودموجب می گرددتاپيشرفت تحصيلی دانش آموزان که دراصل به معنای ايفای نقش محول به آنان است ، می توان درتعادل نظام اجتماعی نيز مؤثرواقع شود.وپيشرفت تحصيلی دانش آموزان يکی ازشاخص های مهم درارزشيابی آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها وکشش های اين نظام ، درواقع جامة عمل پوشاندن،بدين امرتلقی می شودبه عبارتی جامعه به طورويژه نظام آموزش وپرورش نسبت به سرنوشت کودک ، رشدوتکامل موفقيت آميز وجايگاه او درجامعه علاقمندونگران است وانتظاردارد، ازپيشرفت تحصيلی به عنوان يکی ازابعادپيشرفت درنظام آموزش وپرورش ، مفهوم انجام تکاليف وموفقيت دانش آموزان درگذراندن دروس يک پايه تحصيلی مشخص ياموفقيت دانش آموزان درامريادگيری مطلب درسی مستفادمی شود(پورشافعی ، 1370 )

موضوع موردبررسی ماادراک انتظاردانش آموزان (دختروپسر) ومعلمان شان  ازجوروانی _ اجتماعی موجوددرکلاس وهمچنين جوروانی _ اجتماعی موردتمايل درکلاس است که چقدرارتباط باپيشرفت تحصيلی داردبنابراين درصدد بررسی آن هستيم که معلمان به ويژه دانش آموزان چه برداشتی ازجوروانی _اجتماعی کلاس باجوآموزشی کلاس داردبه نظرآنان اين جوچگونه بايد باشد؟ اين مسئله درجايگاهی موردبررسی قرارمی گيرد که دارای اهداف آموزش وپرورش است .

1) عنوان پژوهش : تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )

2) بيان مسئله : بنابراين درپهنه موردمطالعه يک طرف معلم ودانش آموزان وازطرف ديگر آموزش مطرح است دراين موردمی توان گفت آموزش به هرگونه فعاليت ياتدبيرازپيش طرح ريزی شده گفته که هدف آن ايجاد يادگيری در ياد گيرندگان است .آموزش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر معلم و متعلم است .(سيف ،1375 )

در آموزش ،بر قراری رابطه با شاگردان مهم است و برای اينکه شاگردان خبر ما را دريافت کنند لازم است که به چند نکته توجه شود واين به طور اجمال عبارتند از :خبر متناسب باشد :در بیانيه قابل فهم و معنا را ذکر شود و واکنش های دانش آموزان در مقابل آن متناسب و مثبت باشد و بين معلم و دانش آموزان رابطه متقابل وجود داشته باشد .

3)سؤالات پژوهش

سؤالات مورد مطالعه در اين تحقيق بارتند از :

1) آیا بین ادراک و انتظار ،دانش آموزان و معلمين از جو روانی _اجتماعی تفاوتی  وجود دارد؟

2)آيا رابطه بين ادراک و انتظار دانش آموزان از جو روانی _اجتماعی کلاس با پيشرفت تحصيلی وجود دارد ؟

3)آيا رابطه ای بين ادراک و انتظار معلمين از جو روانی _اجتماعی کلاس ،با پيشرفت تحصیلی  وجود دارد ؟

هر قدر متغيرها  يا ادراک و انتظار که عوامل سازنده جو کلاس درس هستند به هم نزديکتر باشند جو مناسب تر است و در نتيجه پيشرفت تحصيلی بهتر خو اهد بود بنابراين در اين مورد می توان گفت :در محيط آموزشی ،شناسايي اين متغير ادراک و انتظارات دانش آموزان و معلمين از جو _اجتماعی کلاس ،معلمان را در رسيدن به اهداف آموزشی و تفکر دربارة شيوه های فعاليت آنها ما ياری می دهد واين پرسشنامه به نحوی مؤثر بازده دروس مختلف را بنابر کار برد مؤلفه های جو پيش بينی کند و يک ابزار معتبری برای پيشگيری بازده آکادميک دروس مختلف همانند تست ها بهره هوشی است .اين پرسشنامه می تواند به تنهايي همانند تستها ی بهره هوشی مورد استفاده قرار گيرد و يا اگر می خواهيم پيشگويي رابهبود بخشيم می توانيم آن را ه را ،با تستهای بهره هوشی بکار بريم .

4)اهداف پژوهش

برای اينکه مسئله ممکن باشد لازم است که مؤلفه های سازنده ادراک و انتظار جو کلاس معين گردد سه مؤلفه کلی برای جو روانی _اجتماعی کلاس تعيين می کنند .1- بعد تعامل افراد مشارکت ،ارتباط معلم شاگرد و ارتباط شاگرد با شاگرد .2_ بعد تحولی و به پيشرفت تحصيلی توافق شده به کار و به هدف 3_ بعد نگهداری مستقيم چيزی که به سازمان دهی مقررات و تغيير وابسته است (سير کمالی ،1372 ).مؤلفه های که برای گروه بندی جزئيات مشمول جو روانی _ اجتماعی کلاس ذکر کرد به قرار زير است مشارکت ، دلبستگی مقابل شاگرد _ شاگرد ، برخورداری از پشتيبانی معلم ، اهميت به کار و تکليف ،نظم و سازندهی ،مقررات ،نو آموزی ،و بر ضرورت تحقيق در اين نهفته است که آموزش بر اساس علاقه به دنبال خود موفقيت و کسب لذت همراه دارد و اين موفقيت به دنبال خود موجب پيشرفت تحصيلی می گردد و پيشرفت تحصيلی موجب علاقه دانش آموزان به تحصيل و ادامة آن می شود .

5)فرضيه های اصلی پژوهش

فرضيه های مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتست از :

1_ بين ادراک و انتظار دانش آموزان و ادراک جو روانی _ اجتماعی و انتظار معلمين اين دانش آموزان جو روانی _اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.

2)بين ادراک و انتظار دانش آموزان (از جو روانی _ اجتماعی کلاس ) با پيشرفت تحصيلی رابطه وجود دارد .

3)بين ادراک و انتظار معلمين از جو روانی _ اجتماعی کلاس با پيشرفت تحصيلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد .

6) تعارف مفاهيم و واژه ها

الف _ تعارف نظری يا مفهو می

1-6)جو روانی:عبارت است از رابطه عاطفی بين معلم و شاگرد در چارچوب کلاس (ميرکمالی ،1372 ).

2-6)جو اجتماعی :عبارت است از محيطی که در آن محيط شاگردان به فراگيری علم و درک روابط اجتماعی می پردازند (  مير کمالی ،1372 )

3-6) پيشرفت تحصيلی :به رتبه و راندمان کار دانش آموزان به صورت معيار عددی در هر سه ماهه دوره تحصيلی و به خصوص در انتهای سال اطلاق می شود (بهاری ،1372 ).

7)متغیرهای پژوهش

1-7) متغير مستقل :متغير مستقل مورد بررسی اين تحقيق جو روانی _ اجتماعی کلاس است و به عبارت ديگر ادراک و انتظارات دانش آموزان و معلمينشان از جو روانی _ اجتماعی کلاس است .

 

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
25_958324_4135.zip71k