فایل معلم

فروشگاه جامع فرهنگیان انواع درس پژوهی اقدام پژوهی کنش پژوهی گزارش تخصصی کلیه مقاطع

دانلود مقالات دانشجويي فايل معلم فروشگاه فايل معلم دانلود گزارش تخصصي  مديران مدارس دانلود اقدام پژوهي معلمان كنش  پژوهي معلمان و مديران

اطلاعیه فروشگاه

در فروشگاه فایل معلم جدیدترین و ارزانترین فایل های شما معلمان عزیز قرار داده شده با کیفیت ترین و ارزانترین فایل ها فقط در فروشگاه فایل معلم موجود هست درصورت بروز مشکل به ايميل Darspajouhi95@yahoo.com نامه بزنید یا هم از بالا گزیه پیگیری خرید را کلیک کنید با تشکر فروشگاه فایل معلم

دانلود كارورزي دانشجويي تربیت معلم

دانلود كارورزي دانشجويي تربیت معلم

 

 

 

 

 

دانلود كارورزي دانشجويي تربیت معلم

گزارش کارورزی2

فرمت فایل word و قابل ویرایش 

تعداد صفحات 20 صفحه

قيمت 2500 تومان

قسمتی از مجموعه

مقدمه:

  برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن  آموخته ها، تعمیق تجربیات وتوسعه شایستگیهای حرفه ای رافراهم میکند. این فرآیندازمشاهده مسائل فیزیکی،آموزشی،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغازوبه درس پژوهی درسطح مدرسه وکلاس درس جهت کسب مهارتهای  یادگیری مادامالعمروقرارگرفتن درچرخه حرفه ای ختم میشود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی درسطح کلاس درس  ومدرسه زمینه سازعمل مستقل حرفه ای معتبروکسب تجربیات دست اول است. فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظروعمل تربیتی رادرموقعیتهای واقعی،برای یافتن راهحلهای قابل دفاع )باپشتوانه نظری وپژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/  تربیتی تدارک ببیند. دربرنامه کارورزی دانشجوبادرک مبانی نظری قادرخواهندبودتصمیمات اتخاذشده  درموقعیتهای تربیتی/ آموزشی راباارائه شواهدی ازپژوهشها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشاندهندکه چگونه ای تصمیمات دربرنامه ریزی،اجراوارزیابی برای حمایت ازیادگیری دانشآموزان ازپشتوانه نظری برخوردار است. درکارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیتهای واقعی وانطباق آن بایافته های نظری راکسب کرده وظرفیتهای حرفهای خودراتوسعه خواهندداد.

ازآنجاکه هدف ازاین مرحله ازکارورزی آشنایی بامسائل مدارس،توصیف وتفسیروضعیت امکانات فیزیکی،رویدادهای تربیتی وآموزشی موردمشاهده درمدارس همراه باعلت یابی وارائه راه حل وارائه گزارش باتاکیدبراستفاده ازمنابع مناسب علمی،هدایت معلم راهنماوایده های خلاقانه باشد.

این گزارش،گزارش کارورزی مربوط به واحددرسی تمرین معلمی 2درمدارس است. دراین گزارش به ارائه ی مطالبی پرداخته شده است که ازحضوربنده دردبستان دخترانه اسوه واقع درغیاث ابادقزوین حاصل شده است.

 

1-1طراحی تکالیف برای یادگیری یکی ازموضوعات درسی

2-1طراحی فعالیت یادگیری برای ارزیابی اموخته ها

3-1طراحی فعالیت یادگیری برای رفع عقب ماندگی تحصیلی

4-1طراحی فعالیت یادگیری برای مشخص کردن علتهای اجتماعی بی نظمی

5-1طراحی فعالیت یادگیری برای درگیرنمودن شناختی دانش اموز

 

                      فصل اول  

 

1-1طراحی تکالیف برای یادگیری یکی ازموضوعات درسی:

 

درباره مسآله:

مساله موردنظرمربوط به کلاس پایه ششم مقطع ابتدایی دراموزشگاه اسوه واقع درغیاث ابادشهرمان می باشدکه مربوط به طرح یه تکلیف برای دانش اموزان می باشدکه مربوط به درس مهارت هابوده است.وماقصدداریم پیرامون طریقه ی فعالیت دادن به دانش اموزان وعلاقمندکردن انهابه موضوع ونحوه ی مطلع شدن ازمیزان حصول به هدف سخن به میان اوریم.

هدف:مشخص کردن تکلیف مناسب باموضوع درسی وسن دانش اموزان به طوری که ان راباعلاقه انجام دهندوعملاموضوعات راانجام داده وفرابگیرندوبررسی میزان تاثیرتکلیف خلاقانه واموختن مهارت های دست ورزی به دانش اموزان به صورت اموزش غیرمستقیم وخلاقانه که توسط خوددانش اموزصورت گیرد.

گام اول(تعیین نوع تکلیف براساس هدف های موردانتظار)

ازدانش اموزان خواستیم برای درس مهارت هاتکلیف موردنظرراتئوری های مربوط به ان رادرکلاس فراگرفتندبرای جلسه بعدانجام داده وبه کلاس درس بیاورنداین تکلیف فشن بافی نام داشت که بااستفاده ازنخ وکامواویک قلاب انجام میشدومی توانستندباان هرشکل وطرحی که دوست داشتندبه عنوان تابلوهای کودکانه ببافند.

گام دوم(مشخص کردن سطح ونوع فعالیت)

سطح فعالیت باتوجه به سن دانش اموزان مناسب بوده وازانهاخواسته شدقسمتی ازفعالیت راانجام داده وبقیه رادرخانه تکمیل کنندوجلسه بعدبیاورند.

گام سوم(تعیین اینکه برای همه ی دانش اموزان یک نوع تکلیف درنظرگرفته شده یانه)

نوع فعالیتی که درنظرگرفتیم برای همه ی دانش اموزان یکسان بودوهرکس می توانست باتوجه به سلیقه ونظرخودش طرحی راانتخاب کندوان راروی پارچه ویاگونی انجام دهندووقت درنظرگرفته شده برای تکمیل تکلیف یک هفته بوده وبرای همه ی دانش اموزان یکسان درنظرگرفته شده است.

گام چهارم(تخمین زمان لازم برای انجام فعالیت)

فعالیت یادشده زیادسنگین نیست ووقت زیادی برای انجام ان لازم نمی باشددرنتیجه یک هفته وقت برای تکمیل تکلیف درنظرگرفتیم تادانش اموزان بتوانندبافراغ بال این تکلیف راانجام داده وبدون استرس وناراحتی باخودسرکلاس بیاورند.

گام پنجم(تعیین نحوه ارزیابی تکالیف)

باتوجه به اینکه بچه هاقسمتی ازکارراسرکلاس انجام می دادندتوانستیم نحوه ی سوزن زدن وهماهنگ کردن نخ هاراارزیابی کردیم ومیزان هماهنگی چشم ودست میزان دستیابی دانش اموزان به مهارت دست ورزی راسنجیدیم.

گام ششم(تعیین اینکه دانش اموزان تاچه میزان به هدف موردنظردست یافته اند)

دانش اموزان توانستندکارموردنظرراانجام دهندوبیش ازنیمی ازافرادکلاس بسیارباسرعت ودقیق انجام می دادندوتقریباهمه ی افرادهماهنگی چشم ودست داشتندودست ورزی انهامناسب وبه جابود.بیش ازنیمی ازافرادکلاس انهاتوانستندبه خوبی درحیطه های زیرماهرشوند.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
22_970869_1727.zip159.3k

دانلودكارورزي دانشجويي تربیت معلم

دانلودكارورزي دانشجويي تربیت معلم           دانلود كارورزي دانشجويي تربیت معلم گزارش کارورزی1 (مشاهده تاملی)   فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 44 صفحه قيمت 2500 تومان قسمتی از مجموعه 1-1مقدمه:   برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن  آموخته ها، تعمیق تجربیات وتوسعه شایستگیهای حرفه ای رافراهم میکند. این فرآیندازمشاهده مسائل فیزیکی،آموزشی،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغازوبه درس پژو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقيق دانشجويي تبیین نظریه ی آشوب در مدیریت استراتژیک

دانلود تحقيق دانشجويي تبیین نظریه ی آشوب در مدیریت استراتژیک           دانلود تحقيق دانشجويي تبیین نظریه ی آشوب در مدیریت استراتژیک فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 20 صفحه قيمت 2500 تومان قسمتی از مجموعه چکیده واژه ی آشوب، به طور سنتی به عنوان بینظمی و فقدان هر گونه ساختار یا نظم تعریف میشود. تعریف جدید آشوب اشاره بر آن دارد كه بینظمی ممكن است كه صرفاً سطح بالایی از پیچیدگی باشد كه شاید از فرآیندهای قطعی ناشی شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود كارورزي دانشجويي پروژه حسابداری شرکتها

دانلود كارورزي دانشجويي پروژه حسابداری شرکتها           دانلود كارورزي دانشجويي پروژه حسابداری شرکتها فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 33 صفحه قيمت 2500 تومان قسمتی از مجموعه مقدمه . . . تلویزیون سامانه‌ای ارتباطی برای پخش و دریافت تصاویر متحرک و صداها از مسافتی دور است.همچنین دستگاه گیرنده در این سامانه، تلویزیون نام دارد. امروزه در ایران، به مجموعه فراهم کننده و پخش کننده برنامه‌های تلوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان